Maaliskuussa

Nykyisten oppilaiden jatkoilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021

Kaikki Vihdin kuvataidekoulun oppilaat palauttavat jatkoilmoittautumislomakkeen, jolla joko varmistetaan opiskelupaikka seuraavalle lukuvuodelle tai ilmoitetaan opintojen lopettamisesta kuluvan lukuvuoden päättyessä. Lomake jaetaan oppitunneilla oppilaille käteen maaliskuun alusta alkaen. Ilmoittautumisten perusteella määräytyvät seuraavan lukuvuoden ryhmien määrät.

Lomake on henkilökohtainen ja sisältää oppilasrekisterimme tiedot oppilaasta & huoltajista tarkistusta varten. Lomake on palautettava allekirjoitettuna 31.3.2020 mennessä joko opettajille, kansliaan tai koulun postilaatikkoon.

Pyydämme, että korjaatte mahdolliset virheet ja täydennätte puuttuvat tiedot. On tärkeää, että sähköpostiosoitteet ovat oikein, sillä Kuvataidekoulun viestintä tapahtuu nykyään pääsääntöisesti sähköpostitse. Lisätietoihin esim. oppilaan mahdolliset oppimisvaikeudet, sairaudet, allergiat ja lääkitys, eli asiat, jotka opettajan on oppitunnilla hyvä tietää. Laittakaa myös mahdolliset kaveritoiveet ja – mikäli jo tiedossa – esim. muitten harrastusten vuoksi sopimattomat kellonajat ym. Käyttäkää tarvittaessa lomakkeen marginaaleja ja kääntöpuolta.

Jos oppilas ei jatka opintoja koulussa ensi lukuvuonna 2020-2021, tarkistakaa ja täydentäkää tiedot kuitenkin ja allekirjoittakaa lomake.

Opinnot

Opintoviikkoa on vuodessa 34, syksyllä 16 ja keväällä 18. Yksi oppitunti on 45 min. Jaamme toukokuussa jokaiselle oppilaalle tiedot hänen uudesta ryhmästään syksyllä ja ryhmän kokoontumisajan. Seuraava lukuvuosi alkaa 17.8.2020. 

Kuvataideleikkikoulu (LK) on tarkoitettu 4-5 -vuotiaille. Opetusta on 2h/viikko. Kuvataideleikkikoulusta oppilas voi siirtyä Perusopinnot I-ryhmään (PO1) sinä vuonna, kun täyttää 6 vuotta. Iän tai huoltajan toivomuksen mukaan oppilas voi myös jatkaa leikkikouluryhmässä. Opettaja ja ryhmän kokoonpano voivat vaihdella vuosittain. 

Perusopinnot I-ryhmä ”Kuvataide tutuksi” on tarkoitettu 6-8 -vuotiaille. Opetusta on 2h/viikko.

Perusopinnot II-ryhmä ”Kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot” on tarkoitettu 9-11 -vuotiaille. Opetusta on 3h/viikko. 

Perusopinnot III-ryhmä ”Oman ilmaisun löytäminen” on tarkoitettu 12-13 -vuotiaille. Perusopinnot III on jakso-opetusta, jossa tutustutaan eri taiteenaloihin noin 11 viikkoa kerrallaan. Opetusta on 3h/viikko. Periodiopetuksessa opettaja vaihtuu aina käsiteltävän taiteenalan mukaan.

Perusopintojen jälkeen oppilas voi jatkaa syventäviin opintoihin, kun täyttää 14 vuotta.

Syventävät opinnot ”Kuvataide omaksi” on tarkoitettu 14-20 -vuotiaille. Syventävissä opinnoissa oppilas valitsee itseään kiinnostavan taiteenalan neljästä eri työpajasta. Syventävät työpajat lukuvuonna 2019-020 ovat: Kuvan tekeminen ja havainto, Muotoilu ja ympäristö, Mediataiteet sekä Monialainen työpaja. Opetusta on 3h/viikko. Työpajakuvaukset nettisivuillamme ja Facebookissa.  

Koulussamme mahtuu toimimaan samanaikaisesti kolme ryhmää. Tämän vuoksi nuorempien ryhmät  ovat yleensä ma-to klo 15.30-17.45. Vanhempien oppilaiden ryhmät alkavat yleensä klo 18. Jos hakijoita kouluun on paljon, perustetaan myös perjantain ryhmät, joiden alkamisaika voi vaihdella (esim. klo 16.30). Seuraavan vuoden lukujärjestys ilmoitetaan toukokuussa. 

Kuvaus- ja julkaisuluvat

Vihdin kuvataidekoulu järjestää oppilastöiden näyttelyitä, lainaa oppilastöitä Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton ja Opetushallituksen näyttelyihin sekä käyttää kuvia oppilastöistä ja työskentelystä omissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan.

Kuvaa oppilastyöstä ja tunnistettavaa valokuvaa oppilaasta työskentelemässä voidaan käyttää koulun toiminnan yhteydessä. Koulun toiminnaksi määritellään mm. koulun näyttelyjulisteet, koulun nettisivut, koulun sosiaalinen media, koulun blogi, koulun toimintakertomus, koulun opetussuunnitelma, koulun esitykset, koulun postikortit ja koulusta artikkelin julkaisevat lehdet.

Oppilaalla ja hänen huoltajillaan on oikeus kieltää oppilastöiden julkaiseminen samoin kuin sellaisen valokuvan/videon julkaisu, jossa oppilas on tunnistettavasti mukana. Kuvataidekoulu ei julkaise loukkaavia teos- tai työskentelykuvia. Kaikissa kuvissa sekä teos että oppilas esitetään aina myönteisessä valossa.

Poistumislupa (kysytään vain työpajaikäisiltä)

Alle 18 v työpajaoppilaalla tulee olla huoltajan suostumus koulun alueelta poistumiseen oppituntien aikana ilman opettajaa. Esim. Mediataiteet -työpajalaiset käyvät välillä kuvaamassa koulun lähialueella. Perusopintolaiset ja leikkikoululaiset eivät saa poistua koulun alueelta oppituntien aikana ilman opettajaa. Jos oppilas esimerkiksi joutuu lähtemään tunnilta aikaisemmin, toivomme, että hänellä olisi asiasta mukanaan vapaamuotoinen lupalappu opettajalle tai että asiasta on ilmoitettu kansliaan etukäteen kanslian aukioloaikoina.

Maksut

Lukukausimaksu lukuvuonna 2019-2020 on ollut 160 € / kuvataideleikkikoulu ja Perusopinnot PO1-PO6 (noin 4-11v), muilla 175 €. Lukuvuosi käsittää kaksi lukukautta. Sisaralennus 30 € myönnetään perheen toisesta ja jokaisesta seuraavasta Kuvataidekoulua käyvästä lapsesta. Hintojen muutokset lukuvuodelle 2020-2021 ovat mahdollisia.

Vapaaoppilaspaikkaa on haettava 31.8.2020 mennessä perheen senhetkisillä tulotiedoilla. Vapaaoppilaspaikkaa hakeneet voivat siirtää lukukausimaksun maksamista kunnes ovat saaneet päätöksen asiasta.

Peruutusehdot

Jos opiskelulle ilmaantuu este, siitä on tehtävä vapaamuotoinen ilmoitus koululle kirjallisesti sähköpostilla toimisto (at ) vihdinkuvataidekoulu.fi.  

Lukukausimaksua ei tarvitse maksaa, jos lopettamisilmoitus saadaan koululle ennen lukukauden alkamista (17.8.2020). Ennen syyskuun loppua opintonsa keskeyttäneiltä peritään puolet lukukausimaksusta.  Tämän jälkeen opintonsa keskeyttävät maksavat lukukausimaksun kokonaisuudessaan.

Kevään osalta menettely on seuraava: Lukukausimaksua ei tarvitse maksaa, jos lopettamisilmoitus saadaan koululle ennen kevätlukukauden alkamista. Ennen tammikuun loppua opintonsa keskeyttäneiltä peritään puolet lukukausimaksusta.  Tämän jälkeen opintonsa keskeyttävät maksavat lukukausimaksun kokonaisuudessaan.

Lukukausimaksusta ei hyvitetä oppilaan tilapäisiä poissaoloja. Vähintään viidestä peräkkäisestä poissaolokerrasta myönnetään lukukausimaksuun hyvitys, jos poissaoloille on järkevä selitys, esim. lääkärintodistus sairaudesta.