ETÄNÄ-hanke

Vihdin kuvataidekoulussa toteutettiin lukuvuonna 2020-2021 ETÄNÄ! – Etäopetus ja digitaaliset oppimisympäristöt kuvataidekoulussa -hanke, jota rahoitti Opetushallitus. Hankkeen tavoitteena oli kehittää koulun opetusta ja mahdollistaa kuvataiteen harrastaminen myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty osallistumaan lähiopetukseen. Koronaepidemian aikana hanke mahdollisti jatkuvan etäopetuksen järjestämisen esimerkiksi riskiryhmiin kuuluville perheille.

Etänä! -hankeessa on tuettu opettajia kehittämään etäopetusta kuvataideopetuksessa toteuttamalla koulutuksia, joissa on paneuduttu etäopetuksen teknologiseen toteutukseen eri näkökulmista, esimerkiksi opittu käyttämään Google Meet -alustaa livevideomuotoisessa etäopetuksessa. Hankkeessa on myös luotu etäopetusmateriaaleja ja otettu käyttöön erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä, joiden avulla on luotu esimerkiksi virtuaalisia ripustuksia ja näyttelykokonaisuuksia.

 

Konkreettinen tulos hankkeesta on, että oppilaat voivat jatkaa laadukasta kuvataideharrastusta etänä, kun koronapandemian vuoksi harrastustiloja suljettiin. Hankkeen merkittävä tulos on myös opetushenkilöstön pedagogisen ammattitaidon kehittyminen oikea-aikaisissa digikoulutuksissa. Hankkeen aikana syntynyt etäopetusmateriaali (esimerkiksi tehtäväpankki) on kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Hanke on näyttänyt suuntaa, miten etäopetus kuvataiteessa voidaan järjestää, ja sen tuottamat materiaalit ovat kaikkien kuvataidetta opettavien käytössä.

Hankkeen loppukoonti: Etäopetus ja digitaalisen oppimisympäristöt kuvataidekoulussa – kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

 

Kuvaus hankkeen toiminnasta lukuvuonna 2020 – 2021

Etänä-hankkeen aikana Vihdin kuvataidekoulussa otettiin merkittäviä askeleita digitaalisen kuvataideopetuksen kehittämisessä. Syksyllä 2020 aloitettiin kokeilemalla opetusvideoiden tekoa, mutta pian hankkeen kehittämisen kärki suuntautui akuuttiin tarpeeseen kehittää livevideomuotoisesta etäopetuksesta laadukas tapa toteuttaa taiteen perusopetusta, kun harrastustiloja suljettiin koronan vuoksi marraskuusta 2020 alkaen. Opettajat saivat täydennyskoulutusta Google Meet -palvelun käyttöön opetuksessa, jolloin oppitunnit toteutettiin lukujärjestyksen mukaan vuorovaikutteisesti livevideoiden välityksellä. Opetuksen laatua lisäsivät koteihin jaetut laadukkaat taidemateriaalit. Keväällä 2021 opetuksessa vuoroteltiin lähi- ja etäopetuksessa ja ajoittain myös näiden yhdistelmänä hybridiopetuksessa osan ryhmästä ollessa luokassa ja osan etäyhteydellä kotona. Hankkeessa on onnistuttu luomaan pysyviä toimintamalleja, sillä syksyllä 2021 Vihdin kuvataidekoulussa on jatkettu yksittäistapauksissa hybridiopetusta perustellusta syystä. 

Opettajan ohje Google Meetin käytöstä etäopetuksessa

Oppilaan ohje Google Meetin käytöstä etäopetuksessa

 

Näyttelytoimintaa virtuaalisena

Hankkeen täydennyskoulutuksissa opettajat oppivat luomaan digitaalisia näyttelyitä Artsteps-palvelussa. Tammikuussa 2021 koulun perinteistä talvinäyttelyä ei voinut toteuttaa totuttuun tapaan Vihdin pääkirjastossa Nummelassa, joten opettajat ripustivat näyttelyn virtuaaligalleriaan. Lopputyönäyttelytkin toteutettiin virtuaalisesti, jolloin myös päättötyön tehneet oppilaat oppivat virtuaalinäyttelyn ripustamisen. Päättötöiden esittely- ja arviointitilaisuus toteutettiin etänä Google Meetissä. Oppilaat opastivat yleisöä ja taiteilija-arvioijia kierroksella omissa virtuaaligallerioissaan ja kertoivat teoksista sekä työskentelyn prosessista. Keskustelun kannalta etätoteutus koettiin hyvin toimivaksi. Keskustelu oli sujuvaa ja syvällistä ilman julkisen tilan hälyä ja keskittymistä vaikeuttavia häiriötekijöitä.

Vihdin kuvataidekoulun virtuaaliset talvinäyttelyt 2021

Vihdin kuvataidekoulun virtuaaliset päättötyögalleriat kevät 2021

Esittely Vihdin kuvataidekoulun virtuaalinäyttelyistä 

Ohje opettajille virtuaalinäyttelyn ripustamisesta

Virtuaalinäyttelyn katseleminen vr-laseilla tai älypuhelimen avustuksella

Artikkeli: Virtuaalinen taidenäyttely kuvataidekoulun oppimisympäristönä (Tommi Sandberg & Liisa Pöllänen)

 

Etäily loi uudenlaista yhteyttä koteihin

Kolmas opettajille suunnattu täydennyskoulutus käsitteli Eepos-oppilaitosohjelmaa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia toimia oppilasportfolioiden ja kuvataidekoulun ja kodin vuorovaikutuksen alustana. Huoltajille ja vanhemmille oppilaille luotiin keväällä 2021 Eepos-tunnukset ja Eepos toimi etäopetuksessa ohjaamista helpottavana alustana. Työpajaoppilaat pystyivät helposti lataamaan tililleen työkuvia, jotka myös opettaja näki ja saattoi ohjata työn edistymistä helpommin kuin usein heikkolaatuisen livevideokuvan välityksellä. Kevään 2021 kokemukset antoivat hyvää pohjaa kuvataidekoulun ja kodin vuorovaikutuksen kehittämiseksi edelleen mm. Eeposta hyödyntäen.

Eepos-ohje oppilaille ja huoltajille

Opettajan ohje Eepoksen käytöstä etäopetuksen tukena