Mediataiteet Vihdin kuvataidekoulussa

Vihdin kuvataidekoulussa on kehitetty mediataiteen opetusta useissa hankkeissa. Viimeisin mediataidehankkeista on Pirkan Opiston johdolla toteutettu usean oppilaitoksen yhteishanke Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3.

Vihdin kuvataidekoulun omat  Mediataide ON! -hankkeet on toteutettu lukuvuosina 2018-2019 ja 2019-2020. Hankkeissa on kehitetty Vihdin kuvataidekoulun opetuksen sisältöjä linkittämällä mediataide vahvasti koulun tarjoamiin perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.

Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3

Vihdin kuvataidekoulu oli mukana taiteenperusopetusoppilaitosten yhteishankkeessa, jossa toteutettiin laaja sarja opettajien täydennyskoulutuspäiviä lukuvuonna 2020-2021. Koulutukset käsittelivät mm. koodaamisen ja pelisuunnittelun hyödyntämistä mediataideopetuksessa. Vihdin kuvataidekoulun opettaja Tommi Sandberg koulutti hankeverkoston opettajia AR:n eli lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen taideopetuksessa. Hankkeessa toteutettiin myös julkaisu, josta löytyvät Vihdin kuvataidekoulun rehtorin Liisa Pölläsen ja opettajan Tommi Sandbergin artikkelit mediataiteen opetukseen liittyen.

Mediataide ON! 2.0 -hanke 

Hankkeen aikana koulussa työskenteli digituutori, joka tuki opettajia mediataiteiden opetuksessa ja vahvisti lasten ja nuorten mediataitoja. Koulun medialuokan varustelua parannettiin hankkimalla uusi kamera, sen oheistarvikkeita sekä tulostin musteineen. Hankkeen aikana Vihdin Kuvataidekoulu tuli myös osaksi kansallista mediataiteita opettavien taiteen perusopetusoppilaitosten verkostoa, jossa mediataiteen opetusta kehitetään yhdessä.

Digituutori opettajien ja oppilaiden tukena

Osa-aikainen digituutori työskenteli koululla lukuvuonna 2019-2020 tukien opettajia mediataiteiden opetuksessa konkreettisesti sillä hetkellä, kun apua tarvittiin. Digituutori edisti medialuokan laajaa ja nopeaa käyttöönottoa esimerkiksi luomalla ohjeita ja toimintamalleja mediavälineiden käytölle. Dokumentoimalla oppilastöitä digitaaliseen muotoon digituutori myös edisti koulun näkyvyyttä ja loi pohjaa digitaalisille portfolioille.

Digituutorin tuki oli oleellisessa roolissa, kun koulussa tehtiin digiloikkaa koronakriisin ja etäopetukseen siirtymisen yhteydessä. Digituutori keräsi tehtävämateriaalit avoimelle alustalle koulun nettisivuille ja kokosi myös nettigallerian kevään aikana syntyneistä etätehtävätöistä. Koulun perinteinen kevätnäyttely toteutettiin virtuaalisesti Art steps -ohjelmalla, jossa digitoidut oppilastyöt ripustettiin virtuaalisen gallerian seinille. Virtuaalinäyttelyssä oli esillä myös 3D-skannauksia oppilaiden tekemistä veistoksista, joita voi pyöritellä ruudulla tai näytöllä ja tarkastella haluamastaan kulmasta. 

Hankkeen päättyessä etäopetusta toteutetaan jo luontevasti livevideoyhteydellä. Joulukuussa 2020 tehtiin kysely, jonka mukaan 81,3 prosenttia vastaajista on hyvin tai erittäin tyytyväisiä (4 tai 5 asteikolla 1-5) koulun järjestämään etäopetukseen.  Opetuksen livevideomuotoista teknistä toteutusta pitää hyvin tai erittäin onnistuneena (4 tai 5 asteikolla 1-5) 84,4 prosenttia. Kokemuksemme koululla on, että Mediataide ON 2.0 -hanke on olennaisesti myötävaikuttanut koulun opettajien kykyyn tehdä laadukkaan etäopetuksen vaatima digiloikka näin onnistuneesti.

Medialuokkaan uusi kamera ja valokuvatulostin

Mediataiteiden opetuksessa voidaan perehtyä yhä syvällisemmin ja monipuolisemmin valokuvaamiseen ja laadukkaan videokuvan tuottamiseen, kun medialuokkaan on hankittu uusi järjestelmäkamera ja kuvaamisen mahdollisuuksia laajentava linssiadapterisetti. Medialuokkaan on myös uusittu valokuvatulostin ja hankittu siihen musteita. Tulostinhankinnan myötä valokuvatyöt saadaan asianmukaisesti esille. Valokuvaaminen kiehtoo monia median työpajan oppilaita. Tammikuussa 2021 valmistui kolme median työpajan päättötyötä, jotka painottuvat valokuvaan. Vaikuttavat ja suurikokoiset työt ripustettiin esille Vihdin pääkirjastoon Nummelaan tammikuussa 2021. Koronatilanteen vuoksi näyttely toteutetaan kirjaston ikkunoissa sekä virtuaaligallerioissa.

Vihdin Kuvataidekoulu mediakasvatuksen kehittäjänä kansallisessa verkostossa

Vihdin Kuvataidekoulu on hankkeen aikana liittynyt mukaan kansalliseen  mediataidekoulujen verkostoon, jossa mediataiteen opetusta kehitetään yhdessä. Pirkan Opiston koordinoimassa Mediataide monitaiteellisuuden moottorina 3-hankkeessa oppilaitokset kokoontuvat seminaareihin tutustumaan toistensa toimintaan ja kehittämään mediataiteen opetusta. Yksi hankkeen seminaareista järjestetään 28.-29.1.2021 Vihdin kuvataidekoulun isännöimänä. Seminaareissa Vihdin Kuvataidekoulu on erottautunut AR-tekniikan hyödyntämisessä opetuksessa ja koulun opettaja on toiminut hankkeessa myös kouluttajana. 

Mediataide ON! 2.0 -hankkeen myötä mediataide on vakiintunut olennaiseksi osaksi ja erityispiirteeksi Vihdin Kuvataidekoulun opetuksessa.  Koulu toimii aktiivisesti verkostoissa, joissa kehitystyötä tehdään eturivissä yhdessä muiden mediataidekoulujen kanssa. Hankkeen tulosten halutaan myös jäävän elämään ja kehittymään koululla, joten koululle on palkattu uusi päätoiminen opettaja, jonka tehtävänkuvaan on sisällytetty myös digitutorille kuuluneita tehtäviä.

 

Mediataide ON! -hanke lukuvuonna 2018-2019

Mediataide ON! -hankkeen aikana Vihdin kuvataidekouluun perustettiin medialuokka ja hankittiin mediataiteiden opiskeluun soveltuvaa välineistöä. Kuvataidekoulun medialuokasta löytyy nyt kuusi tehokasta pöytäkonetta, joissa on ajantasaiset kuvankäsittely- ja editointiohjelmistot. Lisäksi medialuokkaan kuuluu liikuteltava medialuokka, jossa on tabletteja ja neljä kannettavaa tietokonetta. Kaikissa tietokoneissa on piirtopöydät, joiden avulla digitaalinen piirtäminen ja maalaaminen kuvataidekoulussa on tullut mahdolliseksi. Medialuokkaa käyttävät kaikki kuvataidekoulun ryhmät perusopinnoista syventäviin opintoihin.

Hankkeen aikana kuvataidekoulun perusopintojen oppilaat ovat tehneet valtavasti animaatioita, valokuvanneet, piirtäneet ja maalanneet digitaalisesti sekä tutustuneet lisätyn todellisuuden (AR) työvälineisiin omassa ilmaisussaan. Hankkeen myötä kuvataidekouluun perustettiin myös kaksi mediataiteiden syventävää työpajaa. Työpajat ovat olleet todella suosittuja, kuvataidekouluun on tullut paljon uusia oppilaita ja monet ovat siirtyneet muista työpajoista mediataiteiden pariin. Syventävissä opinnoissa mediataiteet, varsinkin digitaalinen piirtäminen ja maalaus, ovat olleet pidettyjä. Lisäksi hanke mahdollisti useiden digitaalisen piirtämisen ja maalaamisen lyhytkurssien järjestämisen lapsille ja nuorille.

Hankkeen aikana mediataiteet ja digitaalinen kuvan tekeminen ovat selvästi lisääntyneet kaikessa kuvataidekoulun toiminnassa. Hyvät työvälineet ja laadukas mediaopetus ovat herättäneet huomiota myös kunnassa ja hanke saavutti näkyvyyttä paikallislehdissä. Kuvataidekoulun kevätnäyttelyssä toukokuussa 2019 käytettiin lisättyä todellisuutta (AR) teosten esittämisessä ja näyttelyä varten oli tehty runsaasti digitaalisia teoksia. Kevätnäyttely ”Unelmia” esitteli Mediataide ON!-hankkeen tuloksia kaikille kuntalaisille.

Hankkeen aikana kuvataidekoululla on työskennellyt myös osa-aikainen (5h/viikossa) digituutori, joka on opastanut opettajia ja oppilaita laitteiden ja medialuokan käytössä. Digituutori on huolehtinut myös oppilastöiden dokumentoinnista ja tallennuksesta koulun pilvipalveluun (Google Drive). Digituutorin toiminta kuvataidekoulussa on ollut erittäin tervetullutta ja saanut kiitosta opettajilta ja oppilailta. Digituutorin ansiosta uudet laitteet ja medialuokka on otettu pelotta käyttöön ja luontevaksi osaksi opetusta. Digituutori on huolehtinyt opettajien täydennyskoulutuksesta olemalla viikottain läsnä kun apua laitteiden ja välineiden kanssa on tarvittu.

Mediataide ON!-hankkeen tuloksia esiteltiin huhtikuussa 2019 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton kevätpäivillä Hämeenlinnassa. Hanke-esittely sai hyvän vastaanoton ja toimi hyvänä avauksena muille samassa tilanteessa oleville kuvataidekouluille.

Kesällä 2019 järjestettiin poikkitaiteellinen Mediatanssi-kesäleiri, jossa etsittiin tanssitaiteen ja mediataiteen välisiä leikkauspintoja. Kesäleirillä käytettiin mediataiteiden menetelmiä (mm. valokuvausta, animaatiota, trikkikuvia) ja harjoiteltiin kuvankäsittelyä ja editointia. Tällaista poikkitaiteellista ilmaisua hanke on selvästi lisännyt kuvataidekouluun. Hanke on mahdollistanut myös yhteistyön eri taidelajien välillä ja luonut aivan uusia opetusmuotoja. Heinäkuussa 2019 järjestetyllä Vihdin nuorisopuolen ja kuvataidekoulun yhteisellä kesäleirillä käytettiin myös ahkerasti tabletteja, tietokoneita ja kameroita taideilmaisun välineinä.

Mediataide ON!-hanke on ollut satsaus tulevaisuuteen. Vihdin kuvataidekoulun toiminta on kehittynyt ja mediataiteet ovat tulleet pysyväksi osaksi taiteen perusopetuksen toimintaa. Kehitettävää on vielä paljon, mutta nyt voi jo sanoa tämän hankkeen olleen erittäin onnistunut! Hanke on saanut jatkorahoitusta lukuvuodelle 2019-20.

MediataideON! – Animaatio perusopinnoissa https://www.youtube.com/watch?v=A7tEdFJZoyk&feature=youtu.be

MediataideON! – Lisätty todellisuus (AR) perusopinnoissa https://www.youtube.com/watch?v=KcyowmnEJMw&feature=youtu.be

Unelmia – Vihdin kuvataidekoulun kevätnäyttely 2019 https://www.facebook.com/VihdinKuvataidekoulu/videos/2216522978433221/

Mediatanssi-hankkeen blogi
https://mediatanssi.home.blog/

Mediatanssi Vihdin uutisissa: https://www.vihdinuutiset.fi/artikkeli/776404-tanssivat-limat-talteen-vihdin-mediatanssileirilla-saattoi-lentaa-ilmestya-ja

Lisätietoja hankkeesta:  
Rehtori Liisa Pöllänen rehtori(at)vihdinkuvataidekoulu.fi