Vanhempainilta 18.9.2019, kooste

Tässä asioita, joita käsiteltiin vanhempainillassa 18.9. Kiitos osallistuneille!

—-

Vihdin Kuvataidekoulun keskeinen toiminta-ajatus on laajentaa ja syventää oppilaan kuvataiteen tietoja ja taitoja sekä luoda oppilaalle elinikäinen rakkaus taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

Kuvataidekoulun toiminta-ajatus summaa hyvin mistä opiskelusta ja harrastamisesta kuviskoulussa on kyse. Kuvis on harrastus ihan kaikille. Kaikessa toiminnassa kuviskoulu pyrkii ottamaan huomioon eri-ikäiset, erilaiset lapset, nuoret ja aikuiset, ja tarjoamaan heille sellaista kuvataiteen opetusta jota he kaipaavat.

 

OPINNOT KUVATAIDEKOULUSSA

 

Vihdin kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1987 ja meidän toiminnasta vastaa Vihdin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Oppilaita on tällä hetkellä n. 300. Henkilökuntaa kuviksella on päätoiminen opettaja Tommi Hämäläinen, rehtori Katja Uksila ja kanslisti Heli Westerholm. Lisäksi kuviksella opettaa tänä lukuvuonna 5 tuntiopettajaa: Mari Lajunen, Tommi Sandberg, Kerttu Sallinen, Taru Leinonen ja Pauliina Ruokokoski. Kaikki kuvataidekoulun opettajat ovat kuvataiteen ammattilaisia, kuvataiteilijoita ja kuvataideopettajia.

Kuvataidekoulun tehtävänä on antaa laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa vihtiläisille 4-20-vuotiaille lapsille. Koulumme rahoitus koostuu valtionosuuksista, kunnan toiminta-avustuksista ja lukukausimaksuista. Kuvataidekoulun opinnot koostuvat kolmesta suuresta opintokokonaisuudesta: kuvataideleikkikoulusta, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Kuvataideleikkikoulu on varhaisiän taidekasvatusta ja on tarkoitettu 4-5-vuotiaille lapsille. Perusopinnot on tarkoitettu 6-13-vuotiaille ja syventävät työpajat 14-20-vuotiaille. Syventäviin opintoihin kuuluu lopputyö, jonka jokainen kuvataidekoulun oppilas tekee. Valmiit lopputyöt ovat näytillä joko talvinäyttelyssä kirjastolla tai kevätnäyttelyssä Galleria Pictorissa vuosittain. Kuvataidekoulussa käydään kerran viikossa 2-3h riippuen ikäryhmästä.

Lisäksi kuvataidekoulussa voi opiskella lisäopintoja, joihin kuuluvat lyhytkurssit, ohjatut kotitehtävät, näyttelykäynnit, työpajapäivät, projektiopinnot ja itsenäinen työskentely. Laajan oppimäärän suorittaminen tarkoittaa että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella yhteensä 1300h kuvataidetta. Oppimäärän suorittamisesta saa kuviskoulusta päättötodistuksen.

 

UUSI OPETUSSUUNNITELMA

 

Vihdin kuvataidekoulun uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2018. Uusi opetussuunnitelma on opetusministeriön vahvistaman valtakunnallisen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusteiden mukainen. Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo, kestävä kehitys, kulttuurinen moninaisuus ja taide. Oppilas on aktiivinen toimija ja oppimisympäristö on avoin, myönteinen ja rohkaiseva. Kuvataidekoulun toimintakulttuuri korostaa yhteistyötä, aitoutta, rohkeutta ja luottamusta.

Kuvataidekoulussa on joka vuosi vaihtuva teema, joka päätetään opettajien kesken edellisenä keväänä. Tämän lukuvuoden teemaksi valikoitui ”Eläimet ja elementit”. Teemaa sovelletaan kaikessa lukuvuoden opetuksessa ja lukuvuoden retket suunnitellaan teeman mukaan. Myös lukuvuoden aikana järjestettävät teemapäivät järjestetään teemaan sopivasti.

Tammikuussa pääkirjastolla tulee olemaan vuosittainen talvinäyttely ja toukokuussa Galleria Pictorissa on vuosittainen kevätnäyttely, joissa on esillä päättötöitä ja kuviksen oppilaiden teoksia lukuvuoden teeman mukaisesti.

Kuvataidekoulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka, kunnes työt jaetaan oppilaille takaisin. Kuvataidekoulu dokumentoi oppilaiden työskentelyä ja valmiita oppilastöitä mm. arviointia varten. Kuvataidekoulu voi käyttää oppilastyötä ja/tai kuvia oppilastyöstä kaikessa koulun toiminnassa. Lukukauden loppumisen jälkeen oppilastyöt tulee noutaa koululta kolmen kuukauden sisällä. Noutamatta jääneet työt ovat kolmen kuukauden jälkeen koulun omaisuutta ja koululla on niihin täydet oikeudet. Oppilas voi asettaa esille julkiseen näyttelyyn kuvataidekoulussa valmistamiansa töitä keskusteltuaan ensin oman opettajansa kanssa.

 

KUVIKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT JA KÄYTÄNNÖT

 

Kuvataidekoululla on kaikkeen kiusaamiseen nollatoleranssi. Jokaiseen kiusaamistilanteeseen puututaan heti ja opettajia on ohjeistettu miten tilanteissa toimitaan. Kuviskoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä tekee koko ajan töitä sen eteen että kuviskoulusta saataisiin jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs ja turvallinen paikka harrastaa juuri sellaisena kuin on. Viimeisimmän oppilaskyselyn (2017) mukaan kuvataidekoulussa ei juuri kiusaamista tapahdu, mikä on todella hyvä uutinen. Uutta kyselyä ollaan tällä hetkellä tekemässä.

Järjestysääntöjen tavoitteena on edistää kuvataidekoulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kuvataidekoulussa on tasa-arvo kaikkien välillä. Kaikki ovat yhdenvertaisia. Kuvataidekoululla on kiusaamiseen nollatoleranssi.

Opetus perustuu siihen, että oppilas käy oppitunneilla säännöllisesti. Mikäili oppilas sairauden tai muun syyn takia ei voi saapua oppitunneille, on toivottavaa, että hän ilmoittaa siitä opettajalle. Kuvataidekoulu ottaa yhteyttä kotiin, mikäili ilmoittamattomia poissaoloja on kolme peräkkäin (lukukauden alussa kaksi) selvittääkseen poissaolojen syyn. Oppilas ei ole oikeutettu jälkikäteen saamaan niitä oppitunteja, joilta hän on ollut pois. Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet esim. arkipyhän tai koulun toiminnan takia. Opettajan sairauden tai muun esteen sattuessa kuvataidekoulu järjestää sijaisopettajan.

Hyvät käytöstavat ja turvallisuus
1. Käyttäydyn kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti.
2. Saavun ajoissa tunneille.
3. En käyttäydy epäasiallisesti, en häiritse oppitunneilla tai tauoilla.
4. En ota valokuvia, videoita tai äänityksiä ilman lupaa.
5. Huolehdin opetusvälineistä ja oman paikkani siisteydestä.
6. Kuuntelen ja noudatan opettajan antamia ohjeita.

Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Oppilas osallistuu opettajansa ohjauksessa opetustilojen järjestelyyn ja välinehuoltoon.

Oppilaan tulee noudattaa järjestyssääntöjä ja opettajan antamia ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä kuvataidekoulussa. Jatkuvaan häirintään tai muutoin epäasialliseen käyttäytymiseen syyllistyvä oppilas voidaan erottaa kuvataidekoulusta. Kiusaamisen suhteen Vihdin kuvataidekoulussa on nollatoleranssi. Oppilaan rikkoessa koulun järjestyssääntöjä tai muuten häiritessä opetusta tai toisia oppilaita menetellään seuraavasti:

1. Keskustelut oppilaan, oppilaan huoltajien ja opettajan kesken.
2. Keskustelu rehtorin kanssa.
3. Asian käsittely kuvataidekoulun johtokunnassa, joka päättää jatkotoimista esim. koulusta erottamisesta.

 

KANNATUSYHDISTYS JA KUVATAIDEKOULUN TOIMINNAN TUKEMINEN

 

Vihdin Kuvataidekoulu on yksityinen koulu ja liittymällä koulumme kannatusyhdistyksen jäseneksi voit tukea arvokkaalla tavalla toimintaamme! Myös yritys voi liittyä jäseneksi. Yksityishenkilön jäsenmaksu on 1.1.2019 alkaen 20 € / vuosi ja yritysjäsenmaksu on 150 € / vuosi. Jäseneksi voi liittyä suorittamalla jäsenmaksun koulun tilille FI24 5297 0020 0222 41.

Kirjoittakaa viestikenttään jäsenen/jäseneksi liittyvän nimi. Jäsenmaksun maksanut täysi-ikäinen henkilö on äänioikeutettu yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuussa. Toivotamme kaikki taidekasvatuksen ystävät tervetulleiksi toimintaamme! Erityisesti toivomme lisää huoltajia kannatusjäseniksi ja mukaan koulun johtokuntaan. Kaikki ovat tervetulleita!